Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (dále jen: „ GDPR “) je STROJÍRNA Vehovský sro se sídlem K Rybníčkům 360, 747 81 Otice , IČ: 25362551 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, C 15030.

(dále jen: „ správce “):

Kontaktní údaje správce jsou:

E-mail: info@vehovsky.cz

Osobními údaji rozumí důležité informace o identifikovaných nebo identifikovatelných fyzických osobách; identifikovatelná fyzická osoba je fyzická osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazovat na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenování pověřenců pro ochranu osobních údajů.

Zdroje a kategorie zpracovaných osobních údajů:

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytli / nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění vaší objednávky.

Správné zpracování vašich identifikačních a kontaktních údajů a údajů určených pro plnění smluv.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů:

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a zpravodajů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a zpravodajů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., O některých službách informační společnosti v případě, že dojde k objednanému zboží nebo službám.

Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smluv, bez poskytnutí osobních údajů není možná smlouva uzavřít ani jí ze strany správce,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

Ze strany správce nedochází / rozhodne k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytli / a svůj výslovný souhlas.

Doba uchovávání údajů:

Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytně nutnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správou a uplatňováním jednotlivých z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 let, jsou-li osobní údaje zpracovány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobních údajů vymaže.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce):

Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodávce zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • podílející se na zajištění provozu služeb,
 • zajišťující marketingové služby.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo do mezinárodní organizace. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

Vaše práva:

Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobních údajů podle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolání souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že bude porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů.

Podmínky zabezpečení osobních údajů:

Správce prohlašuje, že přijala veškerou vhodnou technickou a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijala technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinných tvarech, zejména…

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Závěrečná ustanovení:

Odesílání zpráv z internetového formuláře www.vehovsky.cz potvrzujete, že jste se seznámili s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněno tyto podmínky změnit. Nové podmínky ochrany osobních údajů zveřejňovány na svých internetových stránkách, případně vám zašlete nové zásady těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytli / a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 25. 5. 2018.

Soubory Cookies:

Analytické cookies: analytické cookies nám pomáhají vylepšit naše webové stránky, z čehož ve výsledku těžíte opět vy.

Analytické cookies na našem webu jsou shromážděné skriptem společnosti Google Inc., která následně tato data anonymizuje. Po anonymizaci se již nejedná o osobní údaje, protože anonymizované cookies nelze přiřadit konkrétnímu počtu, resp. konkrétní osobě. My pracujeme pouze s cookies v anonymizované podobě. Proto nedokážeme z cookies zjistit, jak se konkrétní uživatel na náš webu choval (jaké stránky navštívil, jaké zboží si prohlíží apod.), Jaký vztah k vám považujeme za členy. Pokud chcete mít kontrolu nad týmem, jaké jsou vaše analytické soubory cookie zpracovány, můžete použít další program od Googlu (můžete spustit pouze z počítače – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout ).

Současně naši zákazníci informují o možnostech, jak zpracovávají cookies zakázat.

Stačí použít některý z běžných internetových prohlížečů (např. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) se zapnutou funkcí anonymního prohlížení, která zabrání shromažďování údajů o navštívených webech, popř. si můžete nastavit soubory cookie úplně zakázat.

Pokud pracujete na zpracování technických a funkčních cookies, znemožňujete tým fungování některých funkcí, které vám pomáhají. Zpracovávání analytických cookies z naší strany můžete mít snadno pod kontrolou, pokud budete používat doplňkový program od Googlu (můžete spustit pouze z počítače – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout ).

Vypnutí analytických cookies nám bohužel zásadně ztěžují vylepšování našich webových stránek.